Νέο επιδοτούμενο Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης Εργαζομένων, με δυνατότητα Εξ Αποστάσεως συμμετοχής & συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ

Η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό MIS 5035202, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 1982/397/Α3/06-04-2020 (ΑΔΑ: 6Ξ1Μ46ΜΤΛΡ-ΕΗ8). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Βασικός στόχος του προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης είναι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επιπλέον γνώσεις που θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στην επαγγελματική τους ικανότητα. Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποιώντας τις νέες γνώσεις που θα λάβουν, οι ωφελούμενοι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τους όρους της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα, εξασφαλίζοντας προσφορότερους όρους εργασίας και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του εργασιακού τους περιβάλλοντος.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.273 εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, ή εποχικά εργαζόμενοι.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Οι ωφελούμενοι της Πράξης, εφόσον ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των 80 ωρών του προγράμματος κατάρτισης και συμμετέχουν στις προγραμματισμένες εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. 

Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €.

Τα αντικείμενα κατάρτισης που μπορεί να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος είναι :

  • Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
  • Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) κινητήρων και εξαρτημάτων αυτών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://katartisi.οβρε.gr/

Καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων και ανάρτησης των δικαιολογητικών ορίζεται η 14/01/2022 και ώρα 23:59:59.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ