Νέο επιδοτούμενο Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης Εργαζομένων, με δυνατότητα Εξ Αποστάσεως συμμετοχής & συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα 400 ευρώ

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης» με κωδικό MIS 5035147, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» με βάση την απόφαση ένταξης με 3854/1252/Α3/13-06-2019, ΑΔΑ: ΩΙ4Μ465ΧΙ8-ΚΧ0..Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Βασικός στόχος της δράσης είναι οι ωφελούμενοι εργαζόμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Μέσω του προγράμματος κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 80 ωρών) και πιστοποίησης υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουν τους όρους της απασχόλησής τους και της επαγγελματικής τους κινητικότητας και την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.280 εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, ή εποχικά εργαζόμενοι.

Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Μεταξύ των ωφελούμενων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι ή/και όσοι λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ με εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων που λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

Τα αντικείμενα κατάρτισης που μπορεί να επιλέξει ο ενδιαφερόμενος είναι :

· Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ασφαλούς χρήσης χημικών αποβλήτων

· Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο ακόλουθο Link : https://katartisi.haci.gr/

Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων είναι 20/11/2021

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here